سيد داود زارع اسكندري

موضوع: چالشهاي خصوصي سازي بانك ها

 دریافت مقاله


محمد هادي مهدويان 

سيد محمود علوي

موضوع: ارزيابي مفاهيم مختلف پول و سياست گزاري پولي در ايران

 دریافت مقاله


ناصر خياباني

موضوع: يك الگوي كلان پويا به منظور پيش بيني فصلي متغيرهاي كليدي كلان و پولي اقتصاد

دریافت مقاله


 يوسف فرجي

سيد سعيد وكيلي

موضوع: ضرورت خصوصي سازي بانك هاي تجاري در ايران و ارايه مدل مناسب با استفاده از تجربيات ساير كشورها

 دریافت مقاله


حامد شادكام

موضوع: پي ريزي يك بازار مالي كارآمد و چالش هاي پيش روي بازارهاي در حال توسعه

 دریافت مقاله


 سيد عباس موسويان

موضوع: مباني فقهي و حقوقي الگوي جديد بانكداري بدون ربا

دریافت مقاله


  مينا جزايري

موضوع: بررسي ماهيت برخي اصول نظارتي كميته بازل و انطباق آن با قوانين ايران

 دریافت مقاله


  سيمين سادات چاوشي

موضوع: ارزش گذاري اختيار معامله

 دریافت مقاله


  رسول كاظمي

 موضوع: معرفي مفهوم ارزش در معرض خطر و كاربرد آن در اندازه گيري ريسك بانك

 دریافت فایل


 شعبانعلي دهقان

موضوع: تخمين ريسك بهره درسيستم بانكي ايران

 دریافت فایل


 سيد محمد كريمي

 علي مزيكي

موضوع: الگوي پيش بيني ترازنامه يك بانك تازه تاسيس شده مفروض بر اساس اصول مديريت دارايي ها و بدهي ها

 دریافت فایل


حسن سبزواري

ايمان نوربخش

 موضوع: برآورد و مقايسه مدل امتيازدهي اعتباري پارامتريك لاجيت با روش غير پارامتريكCART

دریافت فایل


حسن كوهي

اسماعيل ميرزايي

 موضوع: بررسي عوامل موثر بر موقعيت مكاني شعب بانك هاي فعال

 دریافت فایل


 اكبر چشمي

موضوع: عوامل موثر بر استفاده از دستگاه هاي POS از منظر مصرف كنندگان

 دریافت فایل


  حميد برهاني

 موضوع: كارايي و راه كارهاي افزايش آن در بانك هاي تجاري

 دریافت فایل


  محمدرضا طوسي

 موضوع: تاثير نا اطميناني بر تصميمات بانك ها در زمينه مديريت پرتفوليو : مورد ايران

دریافت فایل


 علي قاسمي ارمكي

 محمد هادي بحرالعلوم

 موضوع: مديريت ريسك در بانكداري اسلامي

 دریافت فایل


مهدي ايران نژاد پاريزي

ناهيد جاويد يار

موضوع: عوامل موثر بر يادگيري سازماني و رابطه آن با عملكرد سازماني در بانك هاي تجاري(دولتي)

دریافت فایل