این صفحه برای سپاس و قدردانی و زنده نگه داشتن یاد کسانی است که در زمان های مختلف خدمات ارزنده ای در جايگاه ریاست مؤسسه ارائه کردند .              
                                                                                                           

 شادروان جلال عبده

تحصيلات: درجه دكترا در حقوق از دانشگاه پاريس، ديپلم عالی در حقوق خصوصی، ديپلم عالی در علوم اقتصادی و مالی، ديپلم عالی در حقوق بين‌المللی عمومی.

اهم مشاغل: دادستان ديوان كيفر، معاون نمايندگی دائم ايران در سازمان ملل متحد، قائم مقام مدير كل بانك ملی ايران، نماينده ايران در بانك جهانی و صندوق بين‌المللی پول، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد، حكمران گينه‌نو، كميسر اجرای رفراندوم در كامرون (افريقا)، وزير امور خارجه، مدير عامل كانون بانك‌ها.


خداداد فرمانفرمائيان

تحصيلات: ليسانس و فوق ليسانس از دانشگاه استانفورد، دكترا در اقتصاد از دانشگاه كلرادو.

اهم مشاغل: رئيس دفتر اقتصادي سازمان برنامه، معاون اقتصادی و مالی سازمان برنامه، عضويت شورای عالی اقتصاد، عضويت شورای پول و اعتبار، قائم مقام رئيس كل بانك مركزی ايران،رئيس كل بانك مركزی.


 سيروس بابك سميعي

تحصيلات: دكترا در علوم سياسی و اقتصادی از دانشگاه كانزاس

اهم مشاغل: تدريس در مؤسسه علوم بانكی ايران، رئيس دفتر بودجه، مدير امور مالی، سرپرست امور اقتصادی و معاون در سازمان برنامه، معاون وزارت دارائی، قائم مقام رئيس هيأت دائمی بانك جهانی در شرق افريقا، قائم مقام رئيس كل بانك مركزی ايران، مدير عامل بانك ايران و عرب.

مدت تصدی: از 50- 1347


جواد مهذّب

تحصيلات: فوق ليسانس علوم سياسی از دانشگاه اينديانا و دكترا در علوم اداری از دانشگاه كاليفرنيا جنوبی

اهم مشاغل: قاضی دادگستری، كفيل مؤسسه علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران، مشاور رئيس كل بانك مركزی ايران، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، عضو هيأت امنای دانشگاه شيراز.
مدت تصدی: از 53- 1350


 

شادروان نظام‌الدين طه

تحصيلات:  دكترای دولتی در حقوق از دانشگاه پاريس

اهم مشاغل: مشاغل متعدد در وزارت دارائی، استاندار اصفهان
مدت تصدی: از 57- 1353


 

 شادروان احمد رخشانی

تحصيلات:  دكترای اقتصاد از دانشگاه پاريس

اهم مشاغل: تدريس در مؤسسه علوم بانكی و مدرسه عالی ادبيات و زبان‌های خارجي.
مدت تصدی: قسمتی از فاصله 58-1357 


 

 تقی نجفيان

تحصيلات: ليسانس از مؤسسه علوم بانكی ايران، فوق‌ ليسانس در مديريت بازرگانی از دانشگاه علوم اداری و مديريت بازرگانی دانشگاه تهران.

اهم مشاغل: رئيس كارگزينی، معاون مالی و اداری بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، معاون اداری و مالی مترو 
مدت تصدی: از 1368- 1365


شادروان علی فرهندی

تحصيلات: دكترا در مديريت بين‌المللی از دانشگاه كانزاس (دالاس).

اهم مشاغل: دانشيار، معاون، رئيس مؤسسه تحقيقات اقتصادی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، مشاور رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، معاون آموزشی و نظارت بيمه مركزی، مدير عامل بيمه آسيا
مدت تصدی: از 71- 1369فتح‌اله ميرزاباقری

تحصيلات: ليسانس در اقتصاد و مديريت از دانشگاه شيراز، فوق ليسانس و دكترا در اقتصاد از دانشگاه پنسيلوانيا (فيلادلفيا).

اهم مشاغل: دانشيار دانشگاه شيراز، عضو كميته برنامه‌ريزی گروه علوم انسانی در شورايعالی انقلاب فرهنگی، معاون دانشگاه شيراز، دانشيار دانشگاه پنسيلوانيا و داكوتای شمالي.
مدت تصدی:  از 73- 1371  رضا شيوا 

تحصيلات: ليسانس اقتصاد از دانشگاه تهران، فوق‌ ليسانس اقتصاد از دانشگاه هوستون (تگزاس) دكترا در مهندسی سيستم‌های اقتصادی از دانشگاه هوستون، گواهينامه تخصصی از شركت بيمه متروپوليتن امريكا.

اهم مشاغل: استاديار و رئيس گروه اقتصاد نظری مؤسسه تحقيقات اقتصادی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، عضو كميسيون شورای ارزشيابی مدارك تحصيلی خارج از كشور- وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مشاور تحقيقاتی رئيس كل و رئيس مؤسسه تحقيقات پولی و بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، مدير عامل مؤسسه مالی و اعتباری بنياد.

مدت تصدی: از 7 شهريور 1373 الی 27 آذر 1373


شادروان سيدمهدی عمرانی

تحصيلات: دكترای حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئيس

اهم مشاغل: كارشناس دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در ژنو، مشاور مقام رياست كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، عضو هيأت علمی مؤسسه عالی بانكداری ايران، رئيس و مدير حقوقی بانك مركزی، عضو هيأت داوری بورس اوراق بهادار.

مدت تصدی: از 1382- 1373


سيدمحمد طبيبيان

تحصيلات: ليسانس اقتصاد از دانشگاه شيراز، فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه شيراز، دكترای اقتصاد از دانشگاه دوك امريكا، دوره تخصصی برنامه‌ريزی دانشگاه برونولوتچنز برلن شرقی.

اهم مشاغل: مديركل اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، استاد مدعو- دانشگاه استنفورد امريكا، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌ و بودجه، رئيس مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ريزی و توسعه، عضو هيأت علمی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ريزی و توسعه.

مدت تصدی: از 85- 1382


 عليرضا شيرانی 

تحصيلات: ليسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و فوق ليسانس و دكترای مديريت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی

اهم مشاغل: عضو هيئت علمی، عضو شورای مديريت جهاد دانشگاهی، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئيس دانشكده حسابدارس و مديريت در دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه های شهيد بهشتی، تهران، علامه طباطبائی، تربيت مدرس، دانشگاه امام حسين ، مدير روزنامه اطلاعات، معاون بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در سال 1364، سرپرست شعب بانك صادرات كشورهای حوزه خليج فارس، مدير عامل منطقه آزاد چابهار، رئيس هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار، مدير عامل بانك سپه، معاون بانك مركزی و مشاور رئيس كل در سال 1382 و 1384 

مدت تصدی: از 18 فروردين 1386 تا 15 دی 1386مرتضی اله داد

تحصيلات: فوق ليسانس مديريت بازرگاني (MBA) با گرايش مالی و دكتری اقتصاد از دانشگاه ايالتی نيو مكزيكو امريكا.
اهم مشاغل: مشاور وزير امور اقتصاد و دارايی، تدريس در دانشگاه های ايالتی نيو مكزيكو، امام صادق (ع)، الزهرا (س)، مؤسسه عالی بانكداری ايران، مشاور بانك های صادرات و توسعه صادرات ايران و مشاور رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران.

مدت تصدی: از 15 دی 1386 تا 31 اردیبهشت 1392کورش پرویزیان

تحصيلات: دکترای مدیریت سیستم از دانشگاه تهران

اهم مشاغل: عضو شورای پول و اعتبار ، عضو هیأت انتظامی بانک ها، مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

سایقه آموزشی:  عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، مدرس دانشگاه تهران، تربیت مدرس سمنان، امام صادق (ع)، موسسه علوم بانکی.

سایقه پژوهشی:  همکاری پژوهشی با وزارتخانه ها،نهادها و سازمان های مختلف اقتصادی

مدت تصدی: از خرداد تا آذر 1392مهدی رضوی  

تحصیلات: دكترای اقتصاد از دانشگاه نبراسكا-لينكلن آمريكا

اهم مشاغل: عضو هیات علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك صنعت و معدن، عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات ايران، قائم مقام و عضو هيأت مديره پست بانك ايران، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران (IFIC), مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ايران
 مدت تصدی: از 9 آذر 1392 تا 3 اسفند 1394
 
 
محسن خوش طینت نیک نیت
 

تحصیلات: دکترای تخصصی در رشته حسابداری از دانشگاه تهران

اهم مشاغل: دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (از سال 1383)، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه در امور حسابداری و حسابرسی، بیش از 20 سال سابقه انجام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت ها, انجام کارشناسی رسمی ارزیابی قیمت پایه سهام برخی از شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی، معاون آموزشی دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (به مدت 6 سال)، مدیر گروه حسابداری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1378 – 1389)، معاون علمی و پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1390- 1395)

مدت تصدی : از 9 اسفند 1394 تا 11 شهریور 1397