• دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی برگزار شد.

  نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور                                                                               *مخاطبین: اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اعتباری بانک ها                                               *زمان برگزاری: یکشنبه 28 آذر 1400                   *ساعت: 8:30 الی 13 
  جزئیات بیشتر

اخبار

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • دوره ضمن خدمت (ارزیابی ساختمان) ویژه کارکنان بانک تجارت به مدت 32 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • یکصد و سی و چهارمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (عملیات بانکی بین المللی) به مدت 40 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (حقوق بانکی) ویژه کارکنان بانک گردشگری به مدت 16 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (مدیریت پورتفوی ارزی) به مدت 20 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/29 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (آشنایی با اصول و مفاهیم حسابرسی داخلی ویژه شعب) به مدت 24 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/29 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (مهارت های ارتباطی - ارتباط مؤثر) ویژه کارکنان بانک پارسیان به مدت 10 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/29 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (آشنایی با مفاهیم پایه ریسکهای اعتباری) ویژه کارکنان بانک صنعت و معدن به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/28 با موفقیت به پایان رسید.
 • کنفرانس (مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی) به مدت 5 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/28با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره تخصصی (ارزیابی کفایت ذخایر مطالبات غیر جاری از نگاه نهاد ناظر) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/09/28 با موفقیت به پایان رسید.

اعلانات آموزش عالی

 • دوره های آموزش حاکمیتی

  *گواهینامه بانکدار حرفه ای                                                                                              ویژه داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی                                     بسته اول: قوانین و مقررات (جمعا 44 ساعت)                                                                             بسته دوم: مدیریت بانکی (جمعا 40 ساعت)                                                                             بسته سوم: ارزیابی و کنترل (جمعا 36 ساعت)                                                                            جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.  
  جزئیات بیشتر

تازه های انتشارات