• دومین کنفرانس مدیریت اعتبارات در بانکداری اسلامی

  نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور                                                                               *مخاطبین: اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اعتباری بانک ها                                               *زمان برگزاری: یکشنبه 28 آذر 1400                   *ساعت: 8:30 الی 13                               *مهلت ثبت نام: 22 آذر 1400
  ثبت نام

اعلانات دوره های آموزش حرفه ای

 • دوره ضمن خدمت (مهارتهای ارتباطی ارتباط موثر) ویژه کارکنان بانک پارسیان به مدت 10 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/07/18 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره ضمن خدمت (مدیریت استرس) ویژه کارکنان بانک پارسیان به مدت 5 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/07/12 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (زیست بوم چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحظات نظارتی مترتب بر آن) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/07/10 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (تامین مالی صادرات و واردات) ویژه کارکنان شرکت نقش سیمرغ سهند به مدت 5 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • دوره تخصصی (پیاده سازی مدیریت تجربه مشتری) به مدت 8 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/30 با موفقیت به پایان رسید.
 • یکصد و بیست و ششمین دوره مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه شرکت تضامني صرافي به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/29 با موفقیت به پایان رسید.
 • سومین دوره ضمن خدمت (آموزش مدرسین بانک) ویژه کارکنان بانک توسعه تعاون به مدت 54 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/28 با موفقیت به پایان رسید.
 • مباحثه علمی (زیست بوم چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحظات نظارتی مترتب بر آن)به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/27 با موفقیت برگزار گردید.
 • مباحثه علمی (زیست بوم چک با نگاهی ویژه به الزامات قانونی و ملاحضات نظارتی مترتب بر آن) به مدت 4 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/23 با موفقیت برگزار گردید.
 • دوره ضمن خدمت (روش های پرداخت (اعتبار اسنادی)در تجارت بین الملل) ویژه کارکنان شرکت نقش سیمرغ سهند به مدت 10 ساعت به صورت آنلاین در تاریخ 1400/06/21 با موفقیت به پایان رسید.

اعلانات آموزش عالی

تازه های انتشارات