گواهینامه تربیت مدرس مبارزه با پولشویی
 گواهینامه حسابرس داخلی خبره بانکی
 گواهینامه بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیات مدیره
بانکدار عمومی ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها و متقاضیان استخدام در سیستم بانکی
مدلسازی ریسک بازار در بانک
 تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی