گواهی نامه مدل سازی ریسک بازار در بانک

(پیاده سازی مدل های ریسک داخلی مبتنی بر توافقنامه های کمیته بال)

عناوین دروس (جمعاً 112ساعت):

آشنایی با ابزارهای مالی و روش های قیمت گذاری آن ها (24 ساعت)

آشنایی با بازارهای مالی در کشور (16 ساعت)

آشنایی با اوراق بهادارسازی (8 ساعت)

مدل های اندازه گیری ریسک بازار (24 ساعت)

حاکمیت، کنترل و نظارت ریسک بازار در بانک (16 ساعت)

محاسبه سرمایه اقتصادی ریسک بازار مبتنی بر مدل ریسک داخلی کمیته بال (24 ساعت)

 حائزین شرکت در دوره:

 حداقل 4 سال سابقه کار در بانک

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا  مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره: 112 ساعت

شروع کلاس ها:

تاریخ دقیق شروع دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

  هزینه دوره:

 55/000/000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک به مؤسسه اعلام گردد.