به منظور آشنایی بیشتر کارکنان شبکه بانکی با تغییر و تحولات این حوزه و آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی صنعت بانکداری در سطح بین المللی، سمینارهای آموزشی در قالب برنامه یک یا چند روزه  نیز طراحی و ارائه می شود.

 

  سمینارهای آموزشی برگزار شده:

 

سمینار آموزشی بازاریابی خدمات بانکی راهکاری برای توسعه فراگیری مالی در عصر تحول دیجیتال

سمینار آموزشی «زیست بوم چک»

سمینار آموزشی ادغام و اکتساب در بانکداری 

 سمینار آموزشی کفایت سرمایه مبتی بر توافقنامه های بال 2 و بال 3

سمینار آموزشی مدیریت دارایی ها و بدهی ها در نظام بانکی کشور

سمینار آموزشی مدیریت ریسک عملیاتی در شعب بانک ها و موسسات اعتباری

 سمینار آموزشی ابعاد تقلب در چک و راهکارهای پیشگیری از آن