مراکز فروش کتاب­های مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در تهران و شهرستان­ها
تهران
انتشارات ثنای دانش 021-66978518
کتاب حدیث 021-66483251
اهواز
کتابفروشی شرق 0613-2210384
اراک
کتابفروشی پردیس 0918-3614821
اصفهان
کتاب کیمیا 0313-4480285
رشت
کتابفروش مژده 0133-3235575
کتابفروشی جنگل 0133-3265113
کرمان
کتابفروشی سپرتراش 0343-2225198
گرگان
بانک کتاب سعید 0173-2222340
میبد
کتابفروشی فجر 035-32327464
همدان
کتابفروشی روزاندیش 0813-8221028
یزد
کتابفروشی فدک 0353-6227475