آدرس : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به فرودگاه، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طبقه اول، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران