گواهی نامه حاکمیتی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی

(ویژه شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی کشور)

دوره به صورت حضوری برگزار می شود.

 حائزین شرکت در دوره:

   سابقه کار: حداقل 5 سال

   مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

   معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری بانکی و غیربانکی

مدت دوره: 48 ساعت

مهلت ثبت نام: 20 آذر 1402

 شروع دوره: از تاریخ 2 الی 7 دی 1402

هزینه ثبت نام: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب به مؤسسه اعلام گردد.

شماره تماس: 29959281