گواهی نامه اصول بانکداری 2

   حقوق بانکی(جمعاً 6 ساعت)

آشنایی با حقوق تجارت

منابع حقوق بانکی

آشنایی با قوانین مهم بانکی نظیر قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 مسئولیت های قانونی مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

وصول مطالبات

 اسناد و دفاتر تجاری

   آشنایی با اهم مقررات بانکی شامل مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(جمعاً 3 ساعت)

   آشنایی با اهم مقررات بانکی شامل مقررات احتیاطی(جمعاً 8 ساعت)

   بانکداری الکترونیک(جمعا 3 ساعت)

   عقود بانکداری اسلامی و سایر عقود و قراردادهای مهم بانکی(جمعاً 3 ساعت)

   آشنایی با برخی خدمات مهم بانکی نظیر صدور پرداخت اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی(ریالی)(جمعاً 3 ساعت)

   آشنایی با اهم مقررات بانکی شامل مقررات ارزی(جمعا 6 ساعت)

   بانکداری بین الملل و عملیات ارزی(جمعاً 6 ساعت)

آشنایی با روابط کارگزاری بین المللی

آشنایی با روش های پرداخت بین المللی و استانداردهای بین المللی ناظر بر آن نظیر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

   مباحث مدیریتی، بازاریابی و کسب و کار(جمعاً 27 ساعت)

 مدیریت استراتژیک و رهبری

 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی، بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت

 مدیریت دارایی و بدهی

 بازاریابی خدمات بانکی

   آشنایی با سامانه بانک مرکزی(جمعاً 6 ساعت)

  هزینه مجموع دوره98,000,000 ریال

حائزین شرکت در دوره:

اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضای کمیته حسابرسی، اعضای کمیته ریسک، اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات، مدیر ارشد حسابرسی داخلی، مدیر ارشد ریسک، مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

برای ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی به مؤسسه اعلام شود.