گواهی نامه اصول بانکداری 1

   اقتصاد (جمعاً 18 ساعت)

 آشنایی با بازار پول 

 آشنایی با سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی(نظیر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده مند، خطوط اعتباری و نظایر آن) و نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازار بین بانکی ریالی از سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی و دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط با عملیات اجرایی سیاست پولی

 آشنایی با بازار سرمایه 

 آشنایی با تعاریف و مفاهیم متغیرهای کلان پولی نظیر نقدینگی(کل های پولی)، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی و نحوه متأثر شدن متغیرهای مزبور از عملکرد شبکه بانکی

 تحلیل کاربردی اقتصاد کلان

 آشنایی با سیاست های ارزی، مالی و تجاری

   حسابداری و حسابرسی بانکی (جمعاً 9 ساعت)

 آشنایی با صورت های مالی مؤسسات اعتباری

 درک و تجزیه و تحلیل کاربردی صورت های مالی مؤسسات اعتباری

 آشنایی با مسئولیت های هیأت مدیره و مدیرعامل نسبت به صورت های مالی

 آشنایی با استانداردهای حسابداری ایران

 آشنایی با حسابرسی در مؤسسات اعتباری

   مدیریت ریسک (جمعاً 6 ساعت)

 آشنایی با مدیریت جامع ریسک

آشنایی با ریسک های مالی شامل ریسک اعتباری(بهداشت اعتباری و فرایندهای اعتبارسنجی و ..) ریسک نقدینگی و ریسک بازار

آشنایی با ریسک های غیرمالی از جمله ریسک عملیاتی، ریسک فناوری اطلاعات، ریسک حقوقی و ریسک شهرت

آشنایی با شاخص های مقررات احتیاطی و شاخص های سلامت بانکی از جمله کفایت سرمایه، نسبت های نقدینگی

  هزینه مجموع دوره55,000,000 ریال

مدت دوره: 33 ساعت

حائزین شرکت در دوره:

اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضای کمیته حسابرسی، اعضای کمیته ریسک، اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات، مدیر ارشد حسابرسی داخلی، مدیر ارشد ریسک، مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

برای ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب از طرف بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی به مؤسسه اعلام شود.