سخنراني اول

عنوان مقاله :   بررسي نقش مقررات و اصول كميته بال در نظام بانكي كشور

(با تاكيد بر ارزيابي ريسك هاي مترتب بر عقود اسلامي) 

 ارائه دهنده : رامين پاشايي فام

دريافت مقاله 


 سخنراني دوم

عنوان مقاله :   

نقش بانكداري الكترونيك در كاهش هزينه هاي خدمات بانكي

 ارائه دهنده : مجيد قاسمي

دريافت مقاله  سخنراني سوم

عنوان مقاله :   

چگونگي ايفاي نقش بانك مركزي در بازارهاي ارز و پول

 ارائه دهندگان :
مسعود نيلي

                    حميد فيروز

دريافت مقاله 


 سخنراني چهارم

عنوان مقاله :   

ورشكستگي، تسويه،يا بازسازي

 ارائه دهنده :
 پرويز عقيلي كرماني

                 
دريافت مقاله 


 سخنراني پنجم

عنوان مقاله :   

بانكداري اخلاقي: بررسي نقاط مشترك و تمايز آن با بانكداري اسلامي

 ارائه دهندگان :
 محمد طالبي

                     حسن كيائي     
             
دريافت مقاله 


 سخنراني ششم

عنوان مقاله :   

بررسي مقايسه اي موقعيت بانكداري شركتي در ايران و جهان
                الف-بررسي 30 بانك و گروه مالي بزرگ جهاني و بانك هاي ايران
                ب- بررسي بانك هاي ساير كشورهاي عضو منطقه " منا" و بانك هاي ايراني

 ارائه دهنده :
 پيمان نوري بروجردي

             
دريافت مقاله 


 سخنراني هفتم


عنوان مقاله :
   

ارزيابي اثر توسعه بانكداري الكترونيك بر پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي كشور

 ارائه دهندگان :
 عبد الناصر همتي

                     مهدي قاسمي علي آبادي
                     مهرزاد ذاكري    
         
دريافت مقاله 


 سخنراني هشتم

عنوان مقاله :
   

بانكداري اسلامي با رويكرد قرض الحسنه و ثبات اقتصادي

 ارائه دهندگان :
 غلامرضا مصطفي پور

                        مسعود سليماني ناييني
    
دريافت مقاله 


 سخنراني نهم

عنوان مقاله :
   

هنجارهاي يك نظام مالي اخلاقي و شرايط نيل به نظام مالي ايده آل در حوزه بانكداري

 ارائه دهندگان :
 غلامحسن تقي نتاج

                    حميدرضا نجف پور كردي
                    جمال بحري ثالث
    
دريافت مقاله 


 سخنراني دهم

عنوان مقاله :
   

بررسي رابطه بين نوع حسابرس و مديريت سود در صنعت بانكداري

 ارائه دهندگان :
 يحيي حساس يگانه

                    محسن محمد نوربخش لنگرودي
                    محمدرضا خطيبي
    
دريافت مقاله 


 سخنراني يازدهم

عنوان مقاله :
   

استقلال بانك مركزي و ثبات مالي اقتصاد: 
تجربه كشورهاي نوظهور

 ارائه دهندگان :
 سيد كميل طيبي

                        مهدي يزداني
                        نفيسه يزداني    

دريافت مقاله 


 سخنراني دوازدهم

عنوان مقاله :
   

كاربرد و اثر بخشي ابزارهاي حسابداري مديريت در بانكها

 ارائه دهندگان :
 احمد مدرس

                    محسن كاظمي
                     
دريافت مقاله 


 سخنراني سيزدهم

عنوان مقاله :
   

رابطه حاكميت شركتي و بحران مالي موسسات واسطه گر مالي

 ارائه دهنده :
 احمد بهشتي لنگرودي

                                         
دريافت مقاله  سخنراني چهاردهم

عنوان مقاله :
   

بررسي اثر كسري بودجه بر تورم با رويكرد خودرگرسيون برداري ساختاري

 ارائه دهندگان :
 مريم جيرفتي

                    آزيتا امجدي
                    علي صيادزاده 
   
دريافت مقاله 


 سخنراني پانزدهم

عنوان مقاله :
   

تخمين توزيع زيان تسهيلات اعطاي يك بانك در سطح سبد وام با استفاده از متغيرهاي پنهان

 ارائه دهندگان :
 شيوا زماني

                    مريم بني طرف
                    امين قنبر نژاد
    
دريافت مقاله