۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

محمد هادی مهدویان
 
موضوع: طراحی چارچوب توسعه نهادها و ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی
 
 فرهاد نیلی - ابوالفضل اکرمی - سید محمود علوی
 
 موضوع: نقش سیستم بانکی در تامین منابع سرمایه گذاری مورد نیاز در برنامه چهارم
 

 ناصر کاتوزیان
 
موضوع: ماهیت حقوقی سپرده های بانکی
 
دریافت فایل

مینا جزایری

موضوع: پولشویی ، پدیده ای جهانی

دریافت فایل


حامد شادکام

موضوع: ساختار مالی و رشد اقتصادی

دریافت فایل


سید عباس موسویان

موضوع: ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

دریافت فایل
جلال رسول اف

موضوع: راهبردهای بهبود و تنوع در نظام بانکی کشور:مورد کاوی بانک کشاورزی

دریافت فایل


محمود بهمنی

موضوع: سه موضوع چالش انگیز نظام بانکی ایران: بهای تمام شده خدمات بانکی، نرخ سود بانکی و جریمه تأخیر تأدیه تسهیلات

دریافت فایل


عبداله طالبی
 
موضوع: چالشهای روبروی بانک های خصوصی در ایران : مورد بانک پارسیان
 

شادروان یوسف فرجی- سید محمد ابراهیم میرسعید قاضی

موضوع: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کارایی سیاست پولی با تأکید بر اقتصاد ایران

دریافت فایل

سید محمد کریمی- مهدی شجاع

موضوع: بررسی تحولات فعالیت های خارج از ترازنامه در بانکداری جهانی و مقایسه آن با بانک های ایران

دریافت فایل


میر فیض فلاح شمسی
 
موضوع: طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
 

مسعود یزدانی
 
موضوع: شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب بانک خصوصی توسط مشتریان از دیدگاه بازاریابی بانکی : نمونه کاربردی در بانک اقتصاد نوین
 

 داود سوری

موضوع: یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک : کاربردی از روش بیزین

دریافت فایل


علیرضا شیرانی

موضوع: طرح جامع نظام پرداخت: پیش نیاز بانکداری الکترونیک، پول و تجارت الکترونیک (عملکرد و چالش ها)

دریافت فایل


محمدرضا طوسی

موضوع: رقابت و ثبات مالی: چالشهای پیش رو در سیستم بانکی کشور

دریافت فایل