جلسه دفاع از پروپوزال آقای دکتر رئوف رابطی

دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری)

روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 رأس ساعت -/11 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" بهبود دقت پیش بینی فروش مکمل خدمات به مشتریان حسابهای پس انداز با استفاده از شبکه های یادگیری عمیق "

استاد راهنما اول: آقای دکتر علی مزیکی

استاد راهنما دوم: آقای مهندس حسن کوهی