جلسه پیش دفاع آقای یداله جعفری

دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری)

روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 رأس ساعت -/9 برگزار می گردد.  

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" طراحی الگوی فرهنگ سازمانی دیجیتال در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک سپه) "

استاد راهنما اول: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد راهنما دوم: آقای دکتر حسن گلمرادی