جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسی ارشد

خانم ملیکا صادقی باروق دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی

روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 رأس ساعت -/9 برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه:

" تأثیر متغیرهای تأیید انتظار بر قصد تداوم و قصد توصیه با نقش عوامل میانجی خود مختاری در دوره همه­ گیری کووید 19 (مطالعه موردی: همراه بانک، بانک ملت، شهر تهران) "

استاد راهنما: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد مشاور: آقای مهندس حسن کوهی

استاد داور: آقای دکتر اکبر حسن پور