جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای حمیدرضا شریفیان روز یکشنبه مورخ 1402/10/03رأس ساعت -/14 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" بررسی موانع و محدودیت های تحول دیجیتال در بانکداری شرکتی با تأکید بر بانک تجارت "

استاد راهنما اول: آقای دکتر محمد محمدیان

استاد راهنما دوم: آقای دکتر حسن گلمرادی

استاد داور: آقای دکتر اکبر کمیجانی