جلسه دفاع نهایی آقای رضا احسان منش

دانشجوی دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/02 رأس ساعت -/15 برگزار می گردد. 

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر روابط بین مسئولیت اجتماعی با عمکلرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "

استاد راهنما اول: آقای دکتر محمدرضا عباس ­زاده

استاد راهنما دوم: آقای دکتر هادی جباری نوقابی

استاد داور: آقای دکتر حسن گلمرادی