جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای انوشیروان محرابی روز یکشنبه مورخ 1402/06/20 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" تأثیر فرهنگ ملی بر نگرش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در صنعت بانکداری ایران "

استاد راهنما اول: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد راهنما دوم: آقای مهندس حسن کوهی

استاد داور: خانم دکتر سارا فخریان