جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد  خانم فتانه مهرمنش دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز یکشنبه مورخ 1402/06/19 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر نقدینگی بانک­ها در ایران "

استاد راهنما: خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد مشاور:آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور

استاد داور: آقای دکتر اکبر کیمجانی