دانشجوي گرامي با توجه به اينكه همراه داشتن كارت دانشجويي براي تردد در فضاي موسسه الزامي است، لطفا ضمن رعايت اين مساله چنانچه تاكنون نسبت به دريافت كارت دانشجويي اقدام ننموده ايد، در اسرع وقت به امور آموزش مراجعه نماييد.