جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای اکبر عباسی ملکی دانشجوی رشته مدیریت علوم بانکی روز یکشنبه مورخ 1402/03/21 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" رابطه پویا بین ثبات بانک قیمت نفت و طلا "

استاد راهنما: خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد مشاور:آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند

استاد داور: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور