جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای قاسم عابدی دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز دوشنبه مورخ 1402/03/08رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" بررسی تأثیر سازماندهی کاری بر مهارت نیروی کار(مطالعه موردی: شعب بانک­های دولتی و اصل 44 در استان مازندران) "

استاد راهنما: آقای دکتر علی ثریایی

استاد داور: خانم دکتر سارا فخریان