جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای میثم کشاورز معتمدی دانشجوی رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" تأثیر منحصر به فرد بودن فعالیت بانکداری بر ریسک سیستمیک "

استاد راهنما: آقای دکتر یوسف احدی

استاد مشاور:خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد داور: آقای دکتر حسین کثیری