جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای محمد اصغری سروکلائی دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز یکشنبه مورخ 1402/02/17 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

" تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از بانکداری موبایلی در بین مشتریان روستائی بانک­های شهرستان جویبار "

استاد راهنما: آقای دکتر محمد بابائی سمیرمی

استاد مشاور: آقای دکتر حسن گلمرادی

استاد داور: آقای دکتر ایمان عابدینی