به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس مدیریت منابع انسانی در بانک آقای دکتر رنگریز در مورخ 12 اردیبهشت1402 برگزار نخواهد شد