جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای مجتبی آقا محمد ورنوسفادرانی دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانکداری شرکتی در ایران "

استاد راهنما: آقای دکتر پیمان نوری بروجردی

استاد مشاور: آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور: خانم دکتر سارا فخریان