بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا کلیه کلاس های دوره های بلندمدت (حضوری ) در روز یکشنبه  مورخ 1401/11/02به صورت غیرحضوری برگزار می شود