جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای منوچهر سلطانی دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 رأس ساعت -/12 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" تأثیر اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت ارائه خدمات به مشتریان (مورد مطالعه: بانک سپه استان خوزستان) "

استاد راهنما: آقای دکتر محمد آیتی مهر

استاد مشاور: آقای دکتر عبد المجید آهنگری

استاد داور: آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد