جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد خانم گیلدا زروانی دانشجوی رشته مهندسی مالی روز شنبه مورخ 1401/08/21 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" تأثیر نسبت­های سرمایه بر ریسک، کارایی و سودآوری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "

استاد راهنما: آقای دکتر محمدعای رستگار سرخه

استاد مشاور: آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور: آقای دکتر مرتضی اکبری