جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای محمدنوید شجاعی دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 رأس ساعت -/14 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" واکنش کارکنان به مسئولیت اجتماعی سازمان: با تأکید بر نقش رفتار جمع گرایی کارکنان "

استاد راهنما: آقای دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور: آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور: آقای دکتر پیمان نوری بروجردی