جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد خانم نسترن تقی زاده دانشجوی رشته بانکداری روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پايان­ نامه:

" بررسی رفتار زمان متغیر بودن ریسک­های اعتباری تحقق یافته و بهینه بانک (مطالعه موردی: بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) "

استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی رستگار سرخه

استاد مشاور: آقای دکتر رضا حبیبی

استاد داور: آقای دکتر مهرداد سپه وند