جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسي‌ارشد آقای کورش فیضی نیگجه دانشجوی رشته بانکداری روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 رأس ساعت 10:00 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان ­نامه: " بررسی سیاست­های اجرایی و اعتباری در تأمین مسکن طی برنامه­ های سوم و چهارم توسعه و برآورد تابع عرضه مسکن د رایران " استاد راهنما: آقای دکتر پیمان قربانی استاد مشاور: آقای سیدوحید احمدی استاد داور: آقای علی چگینی