جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای عبداله قربانی ساسانسرا دانشجوی رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1399/02/21 رأس ساعت -/8 برگزار مي‌گردد. عنوان پايان­ نامه: " رابطه اثربخشی کمیته حسابرسی با ریسک پذیری بانک" استاد راهنما: آقای دکتر  نظام الدین رحیمیان استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر حسین کثیری