جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای مسعود عرفانیان دانشور دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " مقایسه کارایی بانک­های اسلامی و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی بانک­های منتخب منطقه منا) "   استاد راهنما: آقای دکتر احمد شعبانی استاد مشاور: آقای مهندس حسن کوهی استاد داور: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور