جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای مهدی نعیمی دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 24/06/1398 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " چشم انداز بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) بر ادراک مشتریان در ایران " استاد راهنما: آقای دکتر  احمد شعبانی استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر حسن گلمرادی