جلسه دفاع مقدماتی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای سیدمهدی میرهاشمی  دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 1398/06/17رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد. عنوان پايان­ نامه: " بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر مزیت رقابتی: مطالعه موردی شعبات بانک ملی استان تهران " استاد راهنما: خانم دکتر سارا فخریان استاد مشاور: خانمدکتر مریم قره داغی