جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای حمید اجاقی  دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 24/06/1398 رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " تأثیر متقابل انگیزه­های ضد انطباقی، اثر اجتماعی و اعتماد بر قصد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در شهر رشت " استاد راهنما: آقای دکتر محمد طالقانی استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر احمد شعبانی