بسمه تعالي   جلسه دفاع مقدماتي از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خانم گیلدا زروانی دانشجوي رشته مهندسی مالی روز دوشنبه مورخ 24تیر 1398 رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد.  عنوان پايان نامه: " تأثیر نسبت های سرمایه بر ریسک، کارایی و سودآوری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "   استاد راهنما: آقاي دكتر محمدعلی رستگار سرخه  استاد مشاور: آقاي دکتر رضا حبیبی