موضوع : تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولی

دکتر کمیجانی
 

موضوع : بازار بين بانكي ريالي، الزامات، ضرورت ها

محمدرضا حاجيان - ابوالفضل اكرمي
 

موضوع : طرح پيشنهادي براي اصلاح و تكميل قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)

سيد عباس موسويان

دریافت فایل


موضوع : بررسي قراردادهاي آتي و چگونگي به كار گيري آن در كشور هاي اسلامي

رضا اكبريان - مريم شفيعي سروستاني

دریافت فایل


 موضوع : نقش بانك ها در انتشار اوراق قرضه اسلامي صكوك 

نادر خواجه حق وردي - امير اميدي

موضوع : الگوي جايگزين براي نظام بانكي كشور

طهماسب مظاهري


موضوع : آسيب شناسي و بررسي موانع و مشكلات به كارگيري ابزارهاي جديد در بانكداري اسلامي

حسين حشمتي مولايي
 

موضوع : اصلاح ساختار مالي بانك ها در فرآيند خصوصي سازي

ناصر سالار


 موضوع : ارزيابي سطح كارايي هزينه اي بانك هاي كشور در طول دوره زماني 1383 - 1380

محمد اميدي نژاد
 

موضوع : بررسي اثرات كاهش نرخ سود و چگونگي اعمال آن در تطابق با شرايط واقعي بازار و تقسيم سود واقعي بين سپرده گذاران بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي)
 
سعید جمشیدی
 
موضوع : بررسي ساز و كار پرداخت سود واقعي به سپرده هاي سرمايه گذاري در بانكداري اسلامي و مشكلات فراروي اجراي آن

مهدي ناصري - وحيد باقري
 

موضوع : امنيت اطلاعات و استانداردهاي آن،رويكردي براي مقابله با مخاطرات در بانكداري و بانكداري الكترونيك

علي ديواندري - كارولوكس - سميرا كريمي
 
 
موضوع : بررسي تطبيقي نظام پرداخت ايران با اصول دهگانه كميته بين المللي سيستم هاي پرداخت و تسويه

محسن رستمي - سعيد قيدر پور


موضوع : بررسي عوامل مؤثر بر گسترش پرداخت هاي الكترونيكي در شبكه بانكي كشور

اكبر چشمي


 
موضوع : بررسي ساختاري كارت هاي اعتباري و ارائه الگويي در ايران
 
ابراهيم شيخ زاده - محمد پور غلامعلي - سعيد جمشيدي