نام كتاب: چشم انداز نظام بانكداري بدون ربا، فرصت ها و چالش ها

تدوين: دكتر مرتضي اله داد 

ويراستار: منصور مدرسي

نوبت چاپ: شهريور 1389

شمارگان: 1000 نسخه

ناشر: مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

      دکتر مهدی غضنفری

  مجتبی رئیس صفری

          مرجان فقیه نصیری

موضوع: تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رقابت پذیری بانک های کشور

دريافت چكيده مقاله

به ياري و با استعانت ذات لايزال ايزد متعال، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران خوشوقت است كه با همكاري و همياري نظام بانكي كشور و طبق روال سال هاي گذشته، بيست و يكمين همايش بانكداري اسلامي را در روزهاي شنبه و يكشنبه 6 و 7 شهريور1389 تحت عنوان :

« چشم انداز نظام بانكداري بدون ربا، فرصت­ ها و چالش­ ها » برگزار نمايد.