اولین جلسه دوره اصول بانکداری 1

ویژه مدیران ارشد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

در تاریخ یکشنبه 6 آذر 1401 با موفقیت برگزار شد.