به اطلاع می رساند،

به منظور یکپارچه سازی و ارتقاء زیرساخت،

خطوط داخلی شماره تلفن های موسسه تغییر یافته است.

با مراجعه به صفحه اطلاعات تماس می توانید شماره های جدید را مشاهده نمایید.