جلسه دفاع نهایی از پروژه تحقیقاتی دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک آقای میلاد صارم صفاری روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.

عنوان پایان نامه:

اثرات ظهور فناوری مالی بر سود آوری بانک های دولتی و خصوصی ایران "

استاد راهنما اول:خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد راهنما دوم: آقای دکتر منصور ملکی

استاد داور: آقای دکتر عباس معمار نژاد