به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای درس روشهای تحلیل کمی و کیفی در تصمیم گیری (ساعت 18-16 و 20-18 )در مورخ 14 دی 1401 برگزار نخواهد شد.