بند دوم دویست و هفتاد و نهمین مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی

شیوه تحصیل آن دسته از دانشجویان پژوهش محور ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 و بعد از آن، که پس از گذشت 4 نیمسال تحصیلی موفق به دفاع از پروپوزال خود نشوند به شیوه آموزشی تغییر می یابد.دانشجویان لازم است با توجه به مصوبه فوق نسبت به ارائه موضوع پایان نامه و پس از تأیید موضوع، نسبت به ارائه پروپوزال خود تا قبل از شروع نیمسال چهارم تحصیلی اقدام نمایند.