نام كتاب: تحول در نظام بانكي كشور چشم انداز، فرصت ها و چالش ها

پديدآورندگان: دكتر مرتضي اله داد 

با همكاري دكتر محمد وليمقدم زنجاني

ويراستار: منصور مدرس

ناشر: مؤسسه عالي آموزش بانكداري

چاپ اول: شهريور 1390

شمارگان: 1000 جلد

 

 

 

 


  

نام كتاب: مجموعه مقالات برگرفته از پايان نامه هاي منتخب كارشناسي ارشد

تدوين:حامد شادكام

نوبت چاپ: شهريور 1390

شمارگان: 1000 جلد

ناشر: مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

 

جناب آقاي دكتر پاشايي‌فام 

عنوان: بررسي اندازه بهينه بانك از نظر اقتصادي (مطالعه موردي بانك سپه)

دریافت فایل