جلسه هم اندیشی با هدف انتخاب عنوان، محورها و نحوه برگزاری

کنفرانس مدیریت اعتبارات در تاریخ یکشنبه 24 مهرماه 1401

با حضور جناب آقای دکتر فرشاد حیدری رییس محترم مؤسسه، معاونین محترم مؤسسه، مدیران ارشد اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمی مؤسسه برگزار شد.

در ابتدا، جناب آقای دکتر فرشاد حیدری ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه به تشریح اهمیت مدیریت اعتبارات در نظام بانکی کشور و نقش کلیدی مدیریت اعتباری بهینه در رشد تولید و شکوفایی اقتصادی کشور پرداختند.

در ادامه، جناب آقای دکتر امیدی نژاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی مؤسسه به تشریح اهداف، عناوین و محورهای کنفرانس های پیشین مدیریت اعتبارات پرداخته و از مدیران ارشد اعتباری بانک ها خواستار ارائه پیشنهادات در خصوص عناوین و محورهای کنفرانس آتی شدند.

سپس مدیران اعتباری بانک ها نظرات، چالش ها، نقاط قوت و ضعف مدیریت اعتباری فعلی نظام بانکی کشور را بیان نموده و نکات ارزشمندی ارائه دادند.

نهایتاً مقرر گردید دبیرخانه سومین کنفرانس اعتبارات با دسته بندی نظرات مدیران اعتباری، مهمترین موضوع و محورهای پیشنهادی برای سومین کنفرانس را انتخاب نموده و ضمن استقبال مدعوین از برگزاری جلسه، خواستار تشکیل جلسات مشابه در آینده شدند.