جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره در سطح كارشناسی ارشد

آقای مجید حیدری دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی

روز یکشنبه مورخ 1403/03/20  رأس ساعت13:00  برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه:

تأثیر جو سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی و تبادل رهبر- اعضاء"

مطالعه موردی: بانک های دولتی استان لرستان

استاد راهنما: آقای دکتر حسن رنگریز

استاد مشاور:  خانم دکتر مریم ابراهیمی

استاد داور: آقای دکتر حسن گلمرادی