جلسه دفاع از پروپوزال آقای احسان امیری

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/03/06 رأس ساعت 10:00 برگزار می گردد.

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" تاثیر بندهای مشروط گزارش حسابرس بر مطالبات معوق بانک ها "

استاد راهنما اول: آقای مرتضی اکبری